Đại Lý Ba Lan - Tỉnh Thọ

 

Đại Lý Hưng Phát - Tịnh Khê