Sức Khỏe & An Toàn - Qui Định Của Tập Đoàn Sơn Jotun

Sức Khỏe & An Toàn - Qui Định Của Tập Đoàn Sơn Jotun

NGUYỄN DI QUỐC VƯƠN 28/04/2020

Jotun là nhà sản xuất sơn và chất phủ hàng đầu thế giới. Trong công ty, từ các cấp quản lý tới nhân viên đều cam kết tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của tập đoàn về an toàn, sức khoẻ và môi trường (HSE). Chúng tôi thường xuyên cải tiến nhằm khuyến khích công tác phòng chống các tiêu cực trong yêu cầu HSE. 

HSE là một phần trong hệ thống quản lý của Jotun. Tất cả các hoạt động của Jotun đều tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương nói riêng và của tập đoàn nói chung.   

Chúng tôi được uỷ nhiệm để tiếp tục cải thiện hiệu suất trong các lĩnh vực cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001. Chúng tôi thiết lập các KPI hàng năm để giám sát các hoạt động một cách chính xác, sau đó khắc phục nếu cần thiết. Hiệu quả hoạt động thường xuyên được thông báo rộng rãi qua Báo cáo doanh nghiệp hàng năm
  
Mục tiêu chính: 

Ưu tiên các phúc lợi của nhân viên của chúng tôi bằng cách đảm bảo một môi trường làm việc tốt và an toàn

  • Vận hành và duy trì các cơ sở của chúng tôi an toàn và hoàn toàn có thể ngăn chặn hỏa hoạn, tai nạn và các sự cố ngoài ý muốn
  • Phấn đấu để thay thế các hóa chất nguy hiểm bằng các hoá chất ít nguy hiểm hơn
  • Bất cứ nơi nào có thể, hạn chế ô nhiễm do sử dụng nhiều nguyên vật liệu và các quy trình thân thiện môi trường
  • Giảm thiểu chất thải bằng cách tập trung vào việc lập kế hoạch và tái chế vật liệu

Các nhà cung cấp và nhà thầu của Jotun phải nộp các tài liệu hoặc chứng minh họ đáp ứng các tiêu chuẩn HSE mà Jotun đề ra. 
Quản lý Jotun - ở mọi cấp độ - cam kết phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu An toàn sức khoẻ và môi  trường (HSE). Điều này bao gồm đào tạo nhân viên của chúng tôi để tăng thẩm quyền, đảm bảo nhận thức về nghĩa vụ của mình để ngăn chặn tác động tiêu cực đến sức khỏe, an toàn và môi trường, cũng như ngăn ngừa các thất thoát tài sản. 

Viết bình luận